فروشگاه انجمن تخصصی عسل
مهمان عزیز خوش آمدید جستجو | عناوین فعال | ورود | ثبت نام

کارهای که يک زنبوردار بايد درطول يک سال انجام دهد
ahmad_1370
#1 ارسال شده : 14 fevral 2011 22:48:39
رتبه: مدیر ارشد

گروه ها: مدیران ارشد

تاریخ عضویت: 11.06.2010
ارسالها: 28
مکان: شیراز
کارهای که يک زنبوردار بايد درطول يک سال انجام دهد عبارت است از:
فصل بهار:

کارهای که زنبور دار دراين فصل انجام دهد از قرار ذيل ميباشد:

اولين باز ديد بهاری: که اين بازديد دريک روز گرم دراواخر زمستان يا اوايل بهار پس از دود دادن کندو را بازکرده ازنظر ملکه وغذای ذخيره شده وتخم ريزی مکله وهمچنين سن ملکه

تغذيه کردن کندوها: درصورت نياز زنبورها کندوها به آنها شکروآب را مخلوط کرده (دوقسمت آب يک قسمت شکر) درظرف غذاخوری آنها ميگزاريم اين کار باعث ميشود که زنبور ملکه تحريک شده وتخم ريزی را بالاميرود.

کنترل ملکه: دربازديد ملکه را ازنظر پير يا جوان بودن بررسی ميکنيم:

ملکه جوان يا ملکه زير دوسال دارای شکل ظاهری بسيار شکم کشيده ودرازوبدنه ملکه دارای موهای زياد وتخم ريزی آن درداخل کندو بسيار مرتب ومنظم ميباشد اين ملکه بااين خصوصيا نياز به تعويض ندارد اگر ملکه برعکس اين خصوصيات باشد نياز به تعويض دارد.

تعويض ملکه: ميتواند توسط زنبورداردرکندوی مناسب انتخاب شده انجام بگيرد يا ملکه خريداری شود.

موم بافی وموم دادن به کندوها: موم های ورق را شب درداخل منزل برروی قاب ها سوار کرده و آماده برای روز بعد به کندو ها که نياز دارند ميدهيم وقاب های کهنه را هم به مرور زمان توسط قاب های موم جديد عوض ميکنيم.

باز ديد های مرتب بهاری: روز يک بار دروازه کندوهارا باز کرده ونياز آنهارا پيداکرده ورفع ميکنيم.

فصل تابستان:

کارهای که زنبور دار بايد دراين فصل انجام دهد از قرار زير ميباشد:

کادر وموم دادن: اگرکندو ها نياز به طبقه وموم دارند به آنها ميدهيم تا روزی که موم بافیدرزنبورستان وجود دارد اين کاررا ادمه می دهيم.

بررسی کندوها درمنطقه ييلاق از نظر گرده گل وشهد: زنبوردار بايد درمواقع بيکاری کندوهارا مشاهده کند درجلو دريچه پرواز به آنها نگاه کند که دريک دقيقه درصبح ها چند گرده گل توسط زنبورهای کارگروارد کندو ميشود. واگر تعداد ورودی زنبورهای همرای گرده بيشتر از ده عدد بود آن منطقه ازنظر گرده گل خوب ميباشد.درغير ان صورت يعنی کمتر از ده گرده گل دردقيقه باشد؛ آن منطقه از نظرگرده گل خوب نميباشد.

برداشت عسل، روش عسل گيری: وسايل مورد نياز عسل گيری عبارت اند از: کارد پولک زنی يا شانه پولک زنی، دستگا عسل گيری، برس، طبقه خالی، کندوی خالی، دستگاه دودی، اهرام،يک سطل آب،زنبور دار پس از اينکه وسايل لازم را آماده کرد، به کمک يک کاری گر به سراغ کندو ها برای برداشت عسل ميرود. به کمک دودی؛ قاب های بالای طبق را دود ميدهد وبابرس زنبورهای روی قاب را ميتکاند وآنها را يکی پس از ديگری درداخل کندو خالی مي گزارد وبعد به اطاق عسل گيری حمل مينمايد.

شرايط اطاق عسل گيری: اطاق بايد مابين 35 تا 38 درجه حرارت گرما باشد؛ وپولک های قاب ها را يکی پس از ديگری باکارد پولک زنی ميتراشيم ويکی پس از ديگری آنهارا درداخل ماشين عسل گيری ميگزاريم وعسل شانرا استخراج ميکنيم. وعسل های استخراج شده را داخل يک منبع توری يا صافی قرار ميدهيم تا کاملا صاف شود وآنها را درظرف های يک کيلوی، نيم کيلوی ودويصد وپنجاه گرمی همرای با برچسپ يا ليبل بسته بندی ميناييم قاب های که عسل گيری شده آنهارا دوباره به کندو ها برميگردانيم تا عسل های باقی مانده ته حجرات را پاک نمايد واين کار باعث تحريک زنبورها برای تخمريزی ميشوند.

فصل پاييز:

کارهای که زنبوردار بايد دراين فصل انجام دهد از قرار زير ميباشد:

کوچ دادن زنبور ها به محل گزراندن خواب زمستانی: برای اين کار زنبوردار کندو هارا از منقطه ييلاق به محل که بايد کندو ها خواب زمستانی را بگزرانند حمل مينمايد.

برداشتن طبقه ها وانبار کردن آنها درانبار تاريک وخنک:

طبقه ها از روی زنبور ها برداشته وآنها را باقاب های بافته شده وموم های ورق درانبار بصورت پيل قرارداده که تا دربهار سال آينده مورد استفاده مجدد زنبور ها قرار گيرد.

فصل زمستان:

کارهای که زنبوردار بايد دراين فصل انجام دهد از قرار زير ميباشد:

کندوها رادرجای نامناسب به دورازحيوانات ، سروصدامی گذاريم، دراين مدت هيچ گونه عمليات زنبور داری وبازديد انجام نميدهيم به معنی واقعی کلمه خواب زمستانی را رعايت مينماييم درموقع که برف ميبارد، اگر اشعه آفتاب به دريچه پروازها بخورد زنبور ها فريب خورده و فکر اينکه هواگرم است بيرون ميياييند ودربيرون يخ زده وميميرند. زنبورداربايد کندوهارا روی پايه قرارداده ودريچه هارا طوری تنظيم کند که آفتاب بالايشان مستقيم نتابد.

کاربرانی که در حال مشاهده انجمن هستند
Guest
جهش به انجمن  
شما مجاز به ارسال مطلب در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ارسال پاسخ در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به حذف مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ویرایش مطلب ارسالی خود در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به ایجاد نظر سنجی در این انجمن نمی باشید.
شما مجاز به رای دادن در این انجمن نمی باشید.

Clean Slate theme by Jaben Cargman (Tiny Gecko)
قدرت گرفته از YAF | YAF © 2003-2009, Yet Another Forum.NET
این صفحه در مدت زمان 0,031 ثانیه ایجاد شد.